Skötsel

Skötsel och underhåll av den gröna miljön står som den tredje och inte minst viktiga delen av deras verksamhet.

Utemiljön – ett ekonomiskt värde!
Utemiljön representerar ofta ett kapital som skall förvaltas. En anläggning är i hög grad beroende av att skötas och underhållas för att bevara och utveckla sitt värde. Ett värde som kan vara både av ekonomisk och skönhetsmässig karaktär. De anser att detta borde framhållas oftare när man talar om den skötselkostnader

Upplevelsevärdet?
Många gånger skapas stora delar av de arkitektoniska och rumsliga kvaliteterna
i utemiljön under skötseln. Genom rätt skötselåtgärd vid rätt tillfälle blir
utemiljön en källa till trivsel och inspiration.

Kompetensen!
Det krävs ett brett kunskapsfält och erfarenhet för att sköta trädgårdar och utemiljö. Deras personal är väl rustad för att ta hand om den löpande skötseln likaväl som viktiga punktinsatser. Genom erfarenhetsöverföring och kontinuerlig uppföljning av insatser utvecklas kunskapsbanken ständigt i företaget.

Uppdragen…
De erbjuder årsbaserad skötsel liksom sporadiska insatser allt efter behov och önskemål. Deras uppdragsgivare är privata och kommunala fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och privata trädgårdsägare.

Vad gör vi?
De sysslar bl.a. med gräsklippning, ogräsbekämpning, städning, beskärning, vattning, gödsling och plantering. På vintern sköter de också halkbekämpningen och snöröjningen.

Specialkompetensen!
Trädvård är en viktig del av deras verksamhet under framförallt höst och vinter. Här krävs liksom i andra delar av deras verksamhetsområde kunskaper och erfarenhet. Många olika typer av beskärning används för att uppnå avsedd funktion och skönhetsvärde. De behärskar dem alla, uppbyggnads-, underhålls- och föryngringsbeskärning liksom formklippning. Vilka åtgärder som är riktiga i det enskilda fallet bestäms av både ekologiska och kulturella aspekter och inte minst viktigt; deras kunders speciella önskemål.

Framtidens skötsel?
Framtidens skötsel kommer att bedrivas på ett för miljön skonsamt sätt. Giftfri skötsel är en nödvändighet. Skötseln skall bedrivs med naturens egna förutsättningar i tankarna. Detta ger på sikt en billigare och enklare skötsel.

Viktigt att tänka på?
Vad är då viktigt i en väl fungerande skötselentreprenad? Frågan är inte alltid så enkel att svara på och varierar med olika uppdrag. Genom en platsanpassad skötselplan, som är ett utmärkt redskap för att säkerställa att värde i utemiljön bevaras och utvecklas, kan de tillsammans komma fram till rätt nivå. De kan då bedriva skötsel på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt med långsiktig hållbarhet. De hjälper till att utforma skötselplaner och ger gärna förslag på alternativa arbetssätt som ger en mera estetisk, ekonomisk och miljöriktig skötsel.

Deras ambition!
De strävar alltid efter att bedriva deras skötseluppdrag med kundens önskemål i fokus. Deras sakkunskap blir kundens hjälp till att fatta riktiga beslut.

Kontakta företaget…
Hör gärna av dig till företagets huvudansvarig för skötselverksamheten, med eventuella frågor.